leqsebi
mTavari gverdi

pirveli gverdi

Cems Sesaxeb

fotoalbomi

Canaxatebi

leqsebi

momwere: E-mail

axali
2000-2005 wlebSi
2000 wlamde
__________
* * *

Ramea, bnela, rusTavelis sibrZnea qarSi
da misi sunTqva gamalebiT darbis haerSi.
isev da isev viRimebi, rogorc yovelTvis,
me xom pirvelad davibade dRes rusTavelSi.


dardi

ia, vardi da tita,
kalaTSi erTad zian.
viRac agrovebs maT
da gasayidad miaqvs.
maT ki ar uyvarT gza.
vin ekiTxeba maT.
ician miwis Svilebma _
ar acocxleben xval.


* * *

da mere, mze rom amobrwyindeba,
albaT, siyvaruls mibaZavs sevda.


* * *

es mTa_baria,
sicocxle jamia,
lamazi qalia,
mdinare namia,
cxovreba Zmaria,
dRe TiTqos wamia,
yurSa xom ZaRlia,
es sul zRaparia.


droa !!!

yuri gamiyrua am zarebis
grgvinva_grialma,
xmlebis Waxanma da
qaris zmuilma.
amoizmulvebs
da droSas daarxevs,
bux da kidev bux!
aRar Tavdeba Tofebis srola.
eh, ra Zviria Tavisufleba,
qari rom gzaSi agaclis suls.
droa! CaicviT rkinis niRbebi
da gaeSureT,
rkinis, sisxlis, Semzarav velze!


* * *

mzem sxivi mosdo iRblada,
ganaTebula qoroRli,
kvlav daibada vaJkaci,
imedi saqarTvelosi.


* * *

me aprilma mimatova yvavilebze dardiT,
me leqsebma gadamkarges da gamiqres dardi,
yvavilebis sijiutem damanaxa dari,
bednieri maSina xar, ros giRimis dardi.


* * *

xandaxan ki ise moCans,
TiTqos mTvare anaTebs mzes.


quCis bavSvebi

es qveyanaa Tu mglis bunagi?
wams ar gvaZleven amosunTqvisTvis.
am qveyanaSi izrdeba bavSvi
da mere isic mgels emsgavseba.
da mglis bunagSi ufro da ufro
batonobs fuli.
Tu fuli ar gaqvs, TviT mglis lukmasac
versad iSovi, versad iSovi!


wyaro

qvaTa xidze mimavalo,
wyaro, wyaro, wyaro!
Sen eyrdnobi wvetian qvebs,
mwared, wyarov, wyarov!
Sen aminTe gulSi cecxli,
axla Senve aqrob.
qvaTa xidze mimavalo,
wyaro, wyaro, wyaro!


* * *

saukuneebs iqiT,
ra imaleba netav?
iqneb Rimili aris,
an tirilia netav.
_ sikeTe aris, albaT,
_ ara, sulsxvaa esa.
saukuneebs iqiT,
ra imaleba, netav?


jiuti vaSli

Cems gulSi gaCnda erTi imedi
radgan miyvardi, radgan giyvardi.
rom daminaxe, gawiTldi, rogorc
jiuti vaSli.
rom daginaxe, mivxvdi, rom gulSi
tyuilad vgodebdi.
mivxvdi, rom vaSl;i, jiuti vaSli
isev miyvarda.


(aWarel poet qals q-n nana gvariSvils)

sarkeebian sasaxleSi SevaRe kari
ra davinaxe, aWareli poeti qali,
vefxis samosSi mandilmosxmuls
Sevavle Tvali,
ise lamazad iRimeboda, gamiqra dardi.
me ki sircxviliT almoreuli
wiTel vaSls vgavdi.


* * *

yvela vaJkaci vinc midioda
vinc midioda, ver modioda.
sisxli moCqefda, guli tiroda,
iyo bneli da iyo naTeli.
ufalo, erTs gTxov, rom Seifaro
vaJkacT sulebi
vinc gadgvirCina es saqarTvelo
imas mivuZRvnaT es sadRegrZelo.


muza (avtoportreti)

Sen midiodi mwvervalidan
da TeTri Tovli Sens gzas giTbobda
Sen civi ici mxolod yinuli
da Sen gegona Tovlic civia
Sens gulSi igi cecxlad anTia.
me es arasdros damaviwydeba,
radganac cecxli gulSic minTia.
yinuli Turme masze Tbilia.
me es arasdros damaviwydeba,
yinuli Turme Zlier Tbilia.


* * *

me ganwiruli vuyurebdi Sens lamaz Tvalebs
da is Rimili gamaxsenda odes rom gnaxe.
me am qveynidan mimyveboda Seni Rimili da Seni dardi.
Tu ginda, modi Sen, Cems saflavze
da damayare wiTeli vardi.


* * *

ra kargia Cemi guli,
ra kargia saqarTvelos siyvaruli.


* * *

lamazi dRea, lamazi dRea,
gulSi mwuxared reken zarebi.
Tbilia Tovli, Tbilia yinva,
me am gazafxuls Tbilad Sevxvdebi.

cecxli anTia Cems gulSi isev,
albaT, arasdros aRar Caqreba.
samasi wveTi Cemi sisxlidan
yoveldRe isev mas emateba.

ra vqna, aseTi bedi mqonia,
aRar movkvdebi, aRar movkvdebi!
Tu Semibrala bedma lamazma,
Tu sami wveTi mainc aRdgeba.

lamazi dRea, lamazi dRea,
gulSi mwuxared reken zarebi.
gaxsovs, im wvimian Rames
me Sen dagarqvi "didi dardebi".


* * *

lamazi iyo is dRec, is Ramec,
roca uecrad Sen aRar myavdi.
foTlebs arxevda nazi alersiT
Sriala qari.
lamazi iyo is dRec, is Ramec,
roca RmerTiviT gamiRimebdi
da im siyvaruls, romelic gulSi
isev da isev elavda cecxlad
kvlav maCuqebdi.
lamazi aris es dRec da Ramec,
am qveyanaze siyvarulia
is erTaderTi TviT Cemi RmerTi.


* * *

leqss nu hkrav fexsa
Torem TviTon gkravs
da migatovebs Sen lazRandaras.
nu niatoveb wyvdiad qveyanas,
Torem Sen TviTon darCebi oblad.
ucxo qveyana ise dagCagravs,
rogorc afTari daWril vefxvs velad.
nu uRalateb moyvassa Sensa,
Torem sul marto darCebi qveynad.


* * *

iyo RmerTi da buneba
iyo Tamar mefe
iyo rusTaveli
iyo ieso maTi mwyalobeli.


saqarTvelo

RmerTma daglocos, miwav qarTulo
guli da ena iyos maradi,
maradi iyos miwa da ena,
bunebac RmerTma daloca marad.


* * *

gamoviare mTebi da zRvebi,
gamoviare Cemi sazRvari,
gamoviare Cemi buneba,
gamoviare Cemi guli
da ena qarTuli...
da Cemi suli odesme
Tu gamoviare?!


* * *

faTerakma gamosWyivla
arsobisa dedaenas
dedaenas, dedaenas,
dedaenas, qarTlis enas
anCis xatma gamoisxa
mze da rwmena momavlisa,
qarTveli var da ar vtoveb
saqarTvelos am Cems miwas.


* * *

saqarTveloSi daibada erTi guladi
saqmes dasZraven myinvarni mTebi,
mTebi maRalni.
erT did mTas mainc gadavlaxavde.
saqmes eweva guli Zlieri
da klde maRali.


8 marti

samSoblo dedas vuZRveni
risTvis miRimi, risTvis?
micqeri, risTvis _ ginda rom
es sixaruli miZRvna da
dedis kari gamiRo axla.
risTvis meZebdi erTi imediT
gulis sasmisi gadavkar axla
samSoblo aris dedis karebi
da es karebi SevaRe axla.


gaxseneba

gamaxsendeba is gulis cecxli,
gamaxsendeba is siyvaruli
eh, rogor minda, rom Sevcvalo
es saTauri . . .
gulis xmauriT gamaxsendebi,
gamaxsendebi iseTi guliT . . .
eh, rogor minda, kidev maxsovde,
maxsovde marad suliT da guliT.


nu mimatoveb

cecxliviT anaTebs
Cemi siyvaruli,
marTla cecxli aris
Tu elvareba?
rogor miyvarxar,
nino, sizmrad gxedav.
Tvalebs davxuWav
da daginaxav.
Cemi cecxlovani guli anTia
da ar Caqreba sikvdilis wamsac.
nu mimativeb, nu miRalateb,
nu mimatoveb sikvdilis wamsac.


* * *

wvimda da cidan crida,
Sen rom moxvedi qolgiT,
rogor gixdeboda
wiTeli qolga da lurji sawvimari.
rom Semoxvedi, me daginaxe,
Sen giyurebdi, Sen ki ver mnaxe.


patara qarTveli

me patara qarTveli var,
roca didi gavizrdebi,
Cems sayvarel dedas vficav
win nuravin damidgebiT!
nurc TaTari, nurc monRoli,
nurc rusi da nurca Turqi.
me patara qarTveli var,
magram guliT _ didze didi.


* * *

mzes Sevxede, momanaTa
aremare gaminaTa,
Semomxvia misi sxivi,
gazafxuli momiyvana.


kojris tyeSi

tyes daedo gvirgvinad
mzis sxivebi naTeli,
saamurad galoben
bulbuli da mercxlebi.
ra lamazi yofila,
davtkbiT mayureblebi.


TeTrTmiani qalebi

TeTri saxlis kars SevaReb
netav visgan vpove klite?
Seval SigniT damxvdebian
TeTrTmiani qalebi
TeTri guliT, TeTri kalTiT
TeTri sulis afrebiT.
netav kidev meyoleba moalerse qalebi?
lamazebo, keTilebo
guls nu miklavT miTxariT!
an es leqsi mainc naxeT
albaT mogewonebiT.
saxlis karebs rom SevaReb,
netav visgan vpove klite?
Seval SigniT damxvdebian
momRimari qalebi.
albad, RmerTma Tu miboZa
TeTrTmiani qalebi.


ninos

rogor miyvarxar, nino, menatrebi,
Cemi guli aris cecxlovani,
isev cecxlovani, isev cecxlovani,
rom icode Cemi gulis dardebo,
geficebi, nino, Semiyvarebdi.
ise miyvarxar, rogorc
kurdRels uyvars stafilo.


* * *

ar minda, qalo, zRvis piras gnaxo,
am lamaz tyeSi Sen daginaxo.
sevdis foTlebi Cumad rom cviva,
uecrad Tavze gadagayaro.


* * *

leqss nu hkrav fexsa,
Torem TviTon gkravs
da migatovebs Sen, lazRandaras.
nu miatoveb wyvdiad qveyanas,
Torem Sen TviTon darCebi oblad.
ucxo qveyana ise dagCagravs,
rogorc afTari _ daWril vefxvs velad.
nu uRalateb moyvassa Sensa,
Torem sul marto darCebi qveynad.


q-n cira qitiaSvils

Sen adRegrZele mecxvaris coli,
pirmze, saCino, saTno, marTali,
qalSi daloce deda, mSobeli,
TviTon deda xar, vaJis mSobeli.
Seni leqsiT da Seni simReriT,
yvela bavSvisTvis gaxdi mSobeli.
wyali wyarodan ar mogaqvs sacriT,
SromiT mdinared gadaqceulo,
yvelas mSvelelo nakaduliviT.
xedav, amaRldi, patara muxav,
TqveniT vamayob da aRar vwuxvar.


* * *

gaiRviZa bunebam, ciyvi totze xtis,
zRarbi dedas eubneba: wamo tyisa pirs.
lamazi da mSvenieri mtredi xeze TrTis,
Zilis zRapars uyveba belebs daTvi tyis.
ase gadis dila, male SuadRec modis,
mwvane lamaz totzeda ciyvi isev xtis.


* * *

Sen modiodi, rogorc qarTa didi ziani.
qaris zvirTebSi iRimeboda patara gogo
da qars aZlevda Rimils Tavisas;
wyaroze Caval, fiqrobda, albaT,
Cumad tiroda, xmamaRla ara.
dards gavuziareb, guls
gadavayoleb, albaT.
patara gogo qarSi damdgara,
Cumad tiroda, xmamaRla ara.


* * *

xandaxan ki ityvi, albaT,
leqsi modis, ise male, ise Cqara,
rogorc qari erT milimetrs
gadalaxavs, gadmolaxavs.


* * *

Rame aris, Zlier bnela,
Ramis bindSi Suqi qreba
da quCebSi efineba.
gulSi usev simartove
binas idebs, iRvenTeba.


* * *

bolos cecxlic xom qreba?
sizmari agixdeba:
guli Sen gnatrobs, Sena,
marto var, marto mixdeba
vaxSmoba, sadiloba.
marto yofnaa Zneli,
guli rom arvis elis.


* * *

saqarTveloSi ibadebodnenů
sisxli iRvreboda,
taZari Sendeboda.
wmindani Cndeboda,
boroti kvdeboda.
zRva ki arxeinad
midi-modioda.
Cxovreba dioda,
dro gadioda.
qarTli maradJam
win midioda.


* * *

saqarTveloSi bevri tiroda,
--------------------------da es Sen ici.
RmerTma moavlina qveynad Tamari!
Semdeg mouvlina mas rusTaveli.
ayvavda vazi, amaRlda mTebi,
amRerda guli, amaRlda suli.


* * *

Cemo kargo dediko,
sayvarelo mamaze,
modi CemTan, gakoco,
mogexvio loyaze.


* * *

Suqi nislSi gaxveula,
amindia saocari.
Citunebi WikWikeben,
dila aris mSvenieri.
daTvi, albaT, Tafls iparavs
bnel, gauval uRran tyeSi.
skolisaken mivqri meo
da vimReri dililmeo.
male mosaRamovdeba,
lampis Suqze bindic qreba.


* * *

cxovreba ise rTuli yofila,
rom gasagebad Znelia marTlac.
magram lamazi xom mainc aris,
Senc silamaze eZebe marad.